5. Sekretäriteenused 

5. Sekretäriteenused 

5.1Juriidilise aadressi andmine 

Eestis on ettevõtte juriidiline aadress (virtuaalne kontor) vältimatuks tingimuseks kõigile kohalikele ettevõtetele, nii nagu ka välisettevõtete esindustele. Seaduse järgi on juriidiliseks aadressiks see aadress, mille kaudu on ettevõtte juhatus kättesaadav. Ettevõtte juriidiline aadress peab olema kohalik. Me osutame juriidilise aadressi (virtuaalse kontori) teenust juhul, kui teil seda ei ole. Kuna me võtame klientidelt volikirja õigusega esindada nende huve ettevõtte registreerimise asukohas, siis on seaduse nõue formaalselt täidetud.

5.2Kohaliku esindaja teenused

Juhul, kui ettevõtte direktori (juhatuse liikme) elukohaks ei ole Eesti, muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik või Šveitsi Konföderatsioon (mitteresident), siis vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele tuleb määrata kohalik esindaja. Kohaliku esindaja teenust pakub ka meie ettevõte.

5.3Suhtlemine riigiorganite ja finantsasutustega klientide korraldusel 

Me suhtleme klientide poolt antud korralduste alusel riigi- ja finantsorganite ning teiste asutustega järgmistel eesmärkidel:

  • vajaliku dokumentatsiooni tellimine äriregistrist (väljavõte, põhikiri)
  • vajaliku dokumentatsiooni tellimine Maksu- ja Tolliametist (residentsuse tõend, tõend topeltmaksustamise vältimiseks, maksuvõla puudumise tõend)
  • dokumentide notariaalne tõlge
  • dokumentide legaliseerimine, apostillimine
  • pitsatite tellimine
  • läbirääkimiste korraldamine klientide, pankade, partnerite ja töötajatega

5.4Kontaktisiku teenused

Me osutame kontaktisiku teenust telefoninumbriga, millele helistamise korral esitleb sekretär end teie firma nimel. Vastavalt saadud juhistele registreerib ta kõik vastuvõetud teated või edastab eelnevalt jäetud informatsiooni. Seejärel teavitab sekretär klienti kõigist sissetulnud telefonikõnedest kliendi jaoks mugavaimal viisil. Samuti on võimalik suunata virtuaaltelefonile tehtud kõned kliendi telefonile ja vastupidi.

5.5Korrespondentsi saatmine 

Iga ettevõte saab oma tegutsemisprotsessis korrespondentsi, algdokumentide originaale, saadetisi jms. Kõik see hakkab saabuma teie postiaadressile Eestis, mida me osutame teenuse kujul (virtuaalkontori aadress).
Me võtame vastu teie korrespondentsi ja/või saadetised, mis on sellele aadressile saadetud. Sõltuvalt teie poolt antud juhistest me säilitame, edastame skaneeritud kujul või saadame postiga teie poolt esitatud aadressile või väljastame teie usaldusisikule. Te võite esitada virtuaalkontori aadressi visiitkaartidel, saidil, blankettidel jne.

5.6Eesti ettevõtete juhtimine mitteresidentide poolt 

Eesti ettevõtteid juhib täitevorgan Juhatuse näol.
Aktsiaseltsil peab olema peale täitevorgani (Juhatus) veel ka Nõukogu (Direktorite Nõukogu).
Juhul, kui ettevõtte direktori (juhatuse liikme) elukohaks ei ole Eesti, muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik või Šveitsi Konföderatsioon (mitteresident), siis vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele tuleb määrata kohalik esindaja. Kohaliku esindaja teenust pakub ka meie ettevõte.

All rights reserved © 2023 Skata Advisers