4. Juriidilised teenused Eestis

4. Juriidilised teenused Eestis

4.1Tsiviilõiguslikud asjad 

Meie juristid osutavad abi tsiviilõiguslike ja äriõiguslike asjade menetlemisel, mis seisneb nõustamises mistahes tehingute tegemisel, ettevõtte registreerimisel ja restruktureerimisel, vaidluste korral klientide ja partneritega, samuti töövaidluste korral.

4.2Administratiivasjad 

Me osutame äriklientidele õigusabi administratiivasjade menetlemisel nagu näiteks isikute kaitsmine administratiivmenetluse kõigil etappidel, huvide esindamine õigussuhetes või vaidlustes riigivõimuorganite või omavalitsusorganitega, õigusdokumentide ettevalmistamine ja vormistamine, taotluste ja kaebuste koostamine jne.

4.3Esindamine kohtus 

Me pakume oma püsiklientidele võimalust esindada neid kohtus mistahes tüüpi vaidluste lahendamisel kohtumenetluse kõigil etappidel.

4.4Kaubamärkide ja patentide registreerimine 

Kaubamärgi registreerimine annab sellele õiguskaitse, mis piirab teiste äriühingute või isikute poolt kaubamärgi kasutamist, mis on identne või sarnane teie kaubamärgiga, analoogiliste või sarnaste kaupade märgistamiseks. Registreerimisega kinnistate te endale ainuõiguse registreeritud kaubamärgi kasutamiseks.
Me osutame abi kaubamärkide ja patentide registreerimisel Eestis, samuti välismaal (partnerite kaudu).

4.5Abi litsentside ja lubade väljastamisel 

Kui te tegutsete erinõuetega valdkonnas, siis peab teie tegevus olema igal ajahetkel vastavuses litsentsi taotlemise aluseks võetud või majandustegevuse teate esitamise tingimustega. Kui teie ettevõte ei vasta nendele tingimustele, siis võib lubade väljastamist koordineeriv asutus keelduda litsentsi väljastamisest, peatada selle kehtivuse või tunnistada see kehtetuks.
Me nõustame meie kliente ja aitame neil saada litsentse, mis on Eestis teatud valdkondades äritegevuseks vajalikud. Sellisteks valdkondadeks on näiteks: kaubaveod, laenuteenused, alkoholi ja muude aktsiisikaupadega kauplemine, samuti muu riiklikult reguleeritud tegevus.

4.6Konsultatsioonid 

Lisaks täisteenindusele ja juriidiliste teenuste osutamisele Eestis, pakume me oma klientidele nõustamisteenust kogenud spetsialistidelt, kes on pädevad erinevates valdkondades ja aitavad leida optimaalseid variante mistahes probleemide lahendamiseks.

All rights reserved © 2023 Skata Advisers