PÕHITEGEVUSTEENUSED

Balti riikides (Lätis, Leedus, Eestis), Suurbritannias, Türgis ja Ukrainas

1. Raamatupidamine

1. Raamatupidamine

1.1Raamatupidamisarvestus

Me pakume Eestis ettevõtetele raamatupidamise täisteenust.

1.2Kaugraamatupidamine

Pilveserverite kasutamine kaugraamatupidamisteenuste osutamiseks tagab juurdepääsu kõigile raamatupidamisdokumentidele interneti teel režiimis 24/7.

2. Firma registreerimine ja ostmine Eestis

2. Firma registreerimine ja ostmine Eestis

2.1Eesti Vabariigi residentidele

Eesti ID-kaardi abil saab uue ettevõtte asutaja allkirjastada kaugteel kõik dokumendid, mis on vajalikud Eestis firma registreerimiseks Interneti kaudu.

2.2Mitteresidentidele

Tähendab juba olemasoleva ettevõtte osade ostmist 100% ulatuses.

2.3Tegutseva ettevõtte omandamine

Meie osutame tugiteenuseid tegutseva ettevõtte ostmisel Eestis.

3. PANGATEENUSED

3. PANGATEENUSED

3.1Pangakontode avamine

Me soovime jagada meie märkimisväärset rahvusvahelist kogemust ja võime pakkuda võimalust pangakontode avamiseks Eestis, Lätis, Türgis, Ukrainas ja Suurbritannias.

SKATA ADVISERS OÜ töötajad:

  • valivad jurisdiktsiooni ärispetsiifikat arvesse võttes
  • viivad läbi erinevates pankades arvelduskonto avamistingimuste võrdleva analüüsi (tariifid, operatiivsus, maine, konfidentsiaalsuse tase jne)
  • valmistavad ette dokumentide täispaketi

3.2Kauplemiskontode avamine 

Merchant account (kauplemiskonto) – see on spetsiaalne konto, mida kasutatakse krediit- ja deebetkaardimaksete (VISA, MasterCard, American Express jne) vastuvõtmiseks, samuti rahaülekanneteks klientide pangakontodelt vahetult ettevõtte veebisaidil või faktilises müügipunktis (POS-terminali või imprinteri kaudu).

3.3Õigustugi Pangaga läbirääkimistel pärast konto avamist

Pakume abi vastamisel Panga poolt esitatud päringutele, mis puudutavad kahtlaseid tehinguid, samuti vastamisel finantsjärelevalve töötajate erinevat liiki küsimustele.

3.4Dokumentide ettevalmistamine:

  • Laenude ja investeeringute;
  • Pangagarantiide;
  • Akreditiivide ja teiste finantsinstrumentide saamiseks.

4. Juriidilised teenused Eestis

4. Juriidilised teenused Eestis

4.1Tsiviilõiguslikud asjad 

Meie juristid osutavad abi tsiviilõiguslike ja äriõiguslike asjade menetlemisel, mis seisneb nõustamises mistahes tehingute tegemisel, ettevõtte registreerimisel ja restruktureerimisel, vaidluste korral klientide ja partneritega, samuti töövaidluste korral.

4.2Administratiivasjad

Me osutame äriklientidele õigusabi administratiivasjade menetlemisel nagu näiteks isikute kaitsmine administratiivmenetluse kõigil etappidel, huvide esindamine õigussuhetes või vaidlustes riigivõimuorganite või omavalitsusorganitega, õigusdokumentide ettevalmistamine ja vormistamine, taotluste ja kaebuste koostamine jne.

4.3Esindamine kohtus 

Me pakume oma püsiklientidele võimalust esindada neid kohtus mistahes tüüpi vaidluste lahendamisel kohtumenetluse kõigil etappidel.

4.4Kaubamärkide ja patentide registreerimine

Kaubamärgi registreerimine annab sellele õiguskaitse, mis piirab teiste äriühingute või isikute poolt kaubamärgi kasutamist, mis on identne või sarnane teie kaubamärgiga, analoogiliste või sarnaste kaupade märgistamiseks. Registreerimisega kinnistate te endale ainuõiguse registreeritud kaubamärgi kasutamiseks.

4.5Abi litsentside ja lubade väljastamisel 

Kui te tegutsete erinõuetega valdkonnas, siis peab teie tegevus olema igal ajahetkel vastavuses litsentsi taotlemise aluseks võetud või majandustegevuse teate esitamise tingimustega. Kui teie ettevõte ei vasta nendele tingimustele, siis võib lubade väljastamist koordineeriv asutus keelduda litsentsi väljastamisest, peatada selle kehtivuse või tunnistada see kehtetuks.

4.6Konsultatsioonid

Lisaks täisteenindusele ja juriidiliste teenuste osutamisele Eestis, pakume me oma klientidele nõustamisteenust kogenud spetsialistidelt, kes on pädevad erinevates valdkondades ja aitavad leida optimaalseid variante mistahes probleemide lahendamiseks

5. Sekretäriteenused

5. Sekretäriteenused

5.1Juriidilise aadressi andmine 

Eestis on ettevõtte juriidiline aadress (virtuaalne kontor) vältimatuks tingimuseks kõigile kohalikele ettevõtetele, nii nagu ka välisettevõtete esindustele. Seaduse järgi on juriidiliseks aadressiks see aadress, mille kaudu on ettevõtte juhatus kättesaadav. Ettevõtte juriidiline aadress peab olema kohalik.

5.2Kohaliku esindaja teenused

Juhul, kui ettevõtte direktori (juhatuse liikme) elukohaks ei ole Eesti, muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik või Šveitsi Konföderatsioon (mitteresident), siis vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele tuleb määrata kohalik esindaja. Kohaliku esindaja teenust pakub ka meie ettevõte.

5.3Suhtlemine riigiorganite ja finantsasutustega klientide korraldusel 

Me suhtleme klientide poolt antud korralduste alusel riigi- ja finantsorganite ning teiste asutustega järgmistel eesmärkidel.

5.4Kontaktisiku teenused

Me osutame kontaktisiku teenust telefoninumbriga, millele helistamise korral esitleb sekretär end teie firma nimel. Vastavalt saadud juhistele registreerib ta kõik vastuvõetud teated või edastab eelnevalt jäetud informatsiooni.

5.5Korrespondentsi saatmine 

Iga ettevõte saab oma tegutsemisprotsessis korrespondentsi, algdokumentide originaale, saadetisi jms. Kõik see hakkab saabuma teie postiaadressile Eestis, mida me osutame teenuse kujul (virtuaalkontori aadress).

5.6Eesti ettevõtete juhtimine mitteresidentide poolt 

Eesti ettevõtteid juhib täitevorgan Juhatuse näol.
Aktsiaseltsil peab olema peale täitevorgani (Juhatus) veel ka Nõukogu (Direktorite Nõukogu).

All rights reserved © 2023 Skata Advisers